Friday, 4 December 2015

Openbaring#99: Openbaring 20: Die eerste 75 dae ná die dag van wederkoms van Jesus Christus


Die millennium of duisendjarige vrederyk sal nie onmiddelik volg op die dag ná die wederkoms van Jesus Christus, die laaste dag van die Groot Verdrukking, nie.

Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul.

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan.

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.

Die gebeure in die Hemel wat VOOR die Verdrukking begin:


Deel 1: Op 4: Die oordeelstroon van God : Lees hier
Deel 2; Op 5: Die Lam en die boek verseel met 7 seels: Lees hier

Die gebeure tydens die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 6: 'n ontleding van Daniel 9:27: Lees hier
Op 6: die Kerk gaan nie deur die Groot Verdrukking Lees hier
Op 6: Die 7 seels (eerste reeks van oordele): Lees hier
Op 6: Die Perde: Letterlik of nie? Lees hier
Op 6: Die Perde (die oopmaak van Seels 1-4): Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 5de Seel: Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 6de Seel: Lees hier

Op 7: Openbaring 7 is ʼn parentese: Lees hier
Op 7: Die 144 000 Jode: Lees hier
Op 7: Die uitgereddes uit alle nasies: Lees hier

Op 8: Die opmaak van die 7de Seel: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 1ste basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 2de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 3de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 4de basuin: Lees hier
Op 8: Die aankondiging van die 3 Wee: Lees hier

Op 9: Die blaas van die 5de basuin is die 1st Wee: Lees hier
Op 9: Die blaas van die 6de basuin is die 2de Wee: Lees Hier

Die gebeure tydens die middel van die Verdrukking


Op 10: Die gebeure in die middel van die Verdrukking: Lees Hier
Op 10: Openbaring 10 is 'n parentese: Lees Hier
Op 10: God is nie sonder Sy getuienis tot die wereld nie: Lees hier

Op 11: Die 3de Tempel: Lees hier
Op 11: Elia en Henog is die twee Getuies: Lees hier
Op 11: Elia en Henog se bediening, dood en opstanding: Lees hier
Op 11: Die blaas van die 7de basuin is die 3de Wee: Lees hier

Op 12: Die tyd van benoudheid vir Jakob: Lees hier
Op 12: Die vrou met die son bekleed is Israel: Lees hier
Op 12: Die manlike kind is die 144 000 Jode: Lees hier
Op 12: Die vuurrrooi draak is Satan: Lees hier

Op 13: Wêreldryke in professie volgens Daniel: Lees hier
Op 13: Die Antichris se ware kleure word getoon: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldregering: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldgodsdiens: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldekonomie: Lees hier

Op 14: Is ʼn voorspel tot die 7 wraakskaal-oordele: Lees hier
Op 14: Die 144 000 (manlike kind) is in die hemel: Lees hier
Op 14: Die aankondigings in die hemel: Lees hier
Op 14: Die graanoes word ingesamel: Lees hier
Op 14: Die wynoes word ingesamel: Lees hier

Die gebeure tydens die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 15: Gebeure in die hemel VOOR die uitstorting van die wraakskale: Lees hier

Op 16: God beveel die uitstorting van die wraakskale: Lees hier
Op 16: Die 1ste wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 2de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 3de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 4de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 5de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 7de wraakskaal word uitgestort: Lees hier

Op 17: Die Twee Babilons: Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die visioen): Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die uitleg): Lees hier

Op 18: Babilon die stad word geoordeel: Lees hier
Op 18: God se oordele is volbring: Lees hier

Die wederkoms van Jesus Christus 


Op 19: Die gebeure in die hemel: Lees hier
Op 19: Die sigbare wederkoms van Jesus Christus: Lees hier
Op 19: Die slag van Armagéddon: Lees hier
Op 19: Die Antichris en die valse profeet geoordel: Lees hier

Op 20: Die eerste 75 dae ná die dag van wederkoms van Jesus Christus: Hierdie skrywe

Die eerste 75 dae (Dan 12:11-12)


Die millennium of duisendjarige vrederyk sal nie onmiddelik volg op die dag ná die wederkoms van Jesus Christus, die laaste dag van die Groot Verdrukking, nie.

Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. Dan 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.

1260-1335 = 75

Die addisionele tyd van 75 dae (1260-1335) sal dus opgeneem word deur verskeie belangrike gebeurtenisse voor die vestiging die duisendjarige vrederyk.

Die nasionale rouklag van die volk Israel, die herstel van die troon van Dawid in Jerusalem en die oordeel oor die nasies sal in dié tydperk volbring word.

Dit sal dan ook die tyd wees wanneer die skaapnasies van Matthéüs 25:34 sal aanhoor: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.

Die vestiging van die duisendjarige vrederyk is die vervulling van die belofte gemaak aan Jesus Christus deur die Vader . . . en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee (Luk. 1:31-32). Die apostel Jakobus bevestig dan ook die woorde van die profete: Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel (Hand. 15:15-16; Amos 9:9-11).

Ook vir Dawid self sal dit ʼn heerlike en heuglike dag wees, want in dié tyd sal hy saam met Christus regeer (Ps. 89:21-30; Jer. 30:9; Es. 34:23-29; 37:24-28; Hos. 3:5).

Vir die Jode sal dit ʼn vervulling wees van Daniël 7:18-27, waar hulle die koninkryk in besit sal neem deurdat die koningskap en die heerskappy aan hulle gegee sal word.

Vir die apostels sal dit die vervulling wees van Jesus Christus se belofte aan hulle in Matthéus 19:27-28; Lukas 22:29-30.

Vir die gemeente (Kerk) van Jesus Christus is dit die vervulling van die belofte gemaak in 2 Timotheüs 2:12; Openbaring 2:26-27 en Openbaring 5:10.

Vir die 144 000 uit die Verdrukking is dit die vervulling van die gebeure opgeteken in Openbaring 7:4-8; 12:5; 14:1-5.

Vir die martelare uit die Groot Verdrukking is dit die vervulling van die belofte aan hulle gegee (Op. 20:4).

Vir die Ou-Testamentiese gelowiges sal dit die vervulling wees van die profesie in Daniël 12:1-2. Die konteks van Daniël 12:2 spreek van gebeure ná die Verdrukking,

Dit is wanneer die Ou-Testamentiese heiliges hul opstanding sal beleef. Die martelare uit die Groot Verdrukking sal dan ook hul opstanding in dié tyd beleef (Op 20:4).

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

Volgende: Openbaring 20: Al die profesië van die profete van ouds word vervul: Lees hier

No comments: