Tuesday, 8 December 2015

Openbaring#107: Openbaring 21: Die nuwe ewige orde


In hierdie hoofstuk lees ons van ʼn nuwe hemel, ʼn nuwe aarde, ʼn nuwe stad op die nuwe aarde, ʼn nuwe samelewing en ʼn nuwe lewe.

Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul.

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan.

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.

Die gebeure in die Hemel wat VOOR die Verdrukking begin:


Deel 1: Op 4: Die oordeelstroon van God : Lees hier
Deel 2; Op 5: Die Lam en die boek verseel met 7 seels: Lees hier

Die gebeure tydens die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 6: 'n ontleding van Daniel 9:27: Lees hier
Op 6: die Kerk gaan nie deur die Groot Verdrukking Lees hier
Op 6: Die 7 seels (eerste reeks van oordele): Lees hier
Op 6: Die Perde: Letterlik of nie? Lees hier
Op 6: Die Perde (die oopmaak van Seels 1-4): Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 5de Seel: Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 6de Seel: Lees hier

Op 7: Openbaring 7 is ʼn parentese: Lees hier
Op 7: Die 144 000 Jode: Lees hier
Op 7: Die uitgereddes uit alle nasies: Lees hier

Op 8: Die opmaak van die 7de Seel: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 1ste basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 2de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 3de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 4de basuin: Lees hier
Op 8: Die aankondiging van die 3 Wee: Lees hier

Op 9: Die blaas van die 5de basuin is die 1st Wee: Lees hier
Op 9: Die blaas van die 6de basuin is die 2de Wee: Lees Hier

Die gebeure tydens die middel van die Verdrukking


Op 10: Die gebeure in die middel van die Verdrukking: Lees Hier
Op 10: Openbaring 10 is 'n parentese: Lees Hier
Op 10: God is nie sonder Sy getuienis tot die wereld nie: Lees hier

Op 11: Die 3de Tempel: Lees hier
Op 11: Elia en Henog is die twee Getuies: Lees hier
Op 11: Elia en Henog se bediening, dood en opstanding: Lees hier
Op 11: Die blaas van die 7de basuin is die 3de Wee: Lees hier

Op 12: Die tyd van benoudheid vir Jakob: Lees hier
Op 12: Die vrou met die son bekleed is Israel: Lees hier
Op 12: Die manlike kind is die 144 000 Jode: Lees hier
Op 12: Die vuurrrooi draak is Satan: Lees hier

Op 13: Wêreldryke in professie volgens Daniel: Lees hier
Op 13: Die Antichris se ware kleure word getoon: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldregering: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldgodsdiens: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldekonomie: Lees hier

Op 14: Is ʼn voorspel tot die 7 wraakskaal-oordele: Lees hier
Op 14: Die 144 000 (manlike kind) is in die hemel: Lees hier
Op 14: Die aankondigings in die hemel: Lees hier
Op 14: Die graanoes word ingesamel: Lees hier
Op 14: Die wynoes word ingesamel: Lees hier

Die gebeure tydens die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 15: Gebeure in die hemel VOOR die uitstorting van die wraakskale: Lees hier

Op 16: God beveel die uitstorting van die wraakskale: Lees hier
Op 16: Die 1ste wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 2de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 3de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 4de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 5de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 7de wraakskaal word uitgestort: Lees hier

Op 17: Die Twee Babilons: Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die visioen): Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die uitleg): Lees hier

Op 18: Babilon die stad word geoordeel: Lees hier
Op 18: God se oordele is volbring: Lees hier

Die wederkoms van Jesus Christus 


Op 19: Die gebeure in die hemel: Lees hier
Op 19: Die sigbare wederkoms van Jesus Christus: Lees hier
Op 19: Die slag van Armagéddon: Lees hier
Op 19: Die Antichris en die valse profeet geoordel: Lees hier

Op 20: Die eerste 75 dae ná die dag van wederkoms van Jesus Christus: Lees hier
Op 20: Al die profesië van die profete van ouds word vervul: Lees hier

Die Messiaanse koninkryk 


Op 20: Die duisendjaar- vrederyk: Lees hier
Op 20: Satan word gedurende die duisendjaar- vrederyk gebind: Lees hier
Op 20: Die twee opstandings: Lees hier
Op 20: Die Opstanding van die Regverdiges: Lees hier
Op 20: Die Gog en Magog is die laaste opstand teen God: Lees hier
Op 20: Die groot wit troon oordeel: Lees hier

Die nuwe ewige orde

Op 21: Die nuwe ewige orde: Lees hier


Openbaring 21


Openbaring 21 begin met die woorde en ek het ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan.

Dit impliseer die vernietiging van die ou, bestaande orde en die vestiging deur ʼn skeppingsdaad van God, ʼn nuwe ewige orde.

In hierdie hoofstuk lees ons van ʼn nuwe hemel, ʼn nuwe aarde, ʼn nuwe stad op die nuwe aarde, ʼn nuwe samelewing en ʼn nuwe lewe.

Hierdie hoofstuk toon aan ons God se nuwe skepping, ʼn vervulling van die profesie van Jesaja 65:17-18: Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ʼn nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep, want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.

Alles sal nuut wees.

Ook in die Nuwe Testament het ons die belofte van ʼn nuwe orde.

Die apostel Petrus skrywe in sy tweede sendbrief: Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ʼn nuwe aarde, waarin geregtigheid woon (2 Pet. 3:13).

In hierdie Godgewilde nuwe bedeling sien ons die vestiging van ʼn ewige koninkryk en ewige trone.

Die Here God die Almagtige, die Vader van die heerlikheid en die Lam het albei hul woning vir ewig by die mens op die nuwe aarde.

Die aarde soos wat ons dit nou ken, sal nie vir ewig voortduur nie, ná die finale oordeel (Op. 20:11-15) skep God ʼn nuwe aarde (Rom. 8:18-22; 2 Pet. 3:7- 13).

Dit sal dan die vervulling wees van God se belofte aan die profete (Jes. 65:17; 66:22).

Christus noem hierdie gebeurtenis “die wedergeboorte” van die aarde (Matt. 19:28), Petrus verduidelik dit as die reiniging en die vernuwing van die eerste aarde wat nou verbygegaan het (2 Pet. 3:10-13).

Die aarde sal nou vry van die vloek wees (Gen. 3:17; Op. 22:3).

Daar is duidelike, parallelle ooreenkomste tussen die Genesis-verslag en die boek Openbaring.

Wat in Genesis begin is, word tot volkomenheid en volmaaktheid gebring in die slothoofstukke van die Openbaring gegee aan Johannes.

Genesis                                                  Openbaring

Hemel en aarde geskape (1:1)               Nuwe hemel en aarde (21:1)

Son geskape (1:16)                                Son nie nodig nie (21:23)

Die nag gevestig (1:5)                           Geen duisternis nie (22:5)

Die see geskape (1:10)                          Geen see nie (21:1)

Droefheid, geween en pyn (3:16)         Geen droefheid, geween (21:4)

Moeite (3:16)                                         Moeite opgehef (21:4)

Die aarde vervloek (3:17)                     Die vloek opgehef (22:3)

Die dood as straf (2:17, 3:19)              Geen dood meer nie (21:4)

Die mens verdrywe van die                  Die mens het vir ewig toegang
boom van die lewe (3:22-24)               tot die boom van die lewe (22:2)

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

Volgende: Openbaring 21: Die die nuwe hemel, aarde en Jerusalem vanuit die hemel: Lees hier

No comments: