Thursday, 3 December 2015

Openbaring#97: Openbaring 19: Die slag van Armagéddon

Die Bybel het veel te sê oor hierdie groot slag wat sal plaasvind.

Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul.

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan.

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.

Die gebeure in die Hemel wat VOOR die Verdrukking begin:


Deel 1: Op 4: Die oordeelstroon van God : Lees hier
Deel 2; Op 5: Die Lam en die boek verseel met 7 seels: Lees hier

Die gebeure tydens die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 6: 'n ontleding van Daniel 9:27: Lees hier
Op 6: die Kerk gaan nie deur die Groot Verdrukking Lees hier
Op 6: Die 7 seels (eerste reeks van oordele): Lees hier
Op 6: Die Perde: Letterlik of nie? Lees hier
Op 6: Die Perde (die oopmaak van Seels 1-4): Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 5de Seel: Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 6de Seel: Lees hier

Op 7: Openbaring 7 is ʼn parentese: Lees hier
Op 7: Die 144 000 Jode: Lees hier
Op 7: Die uitgereddes uit alle nasies: Lees hier

Op 8: Die opmaak van die 7de Seel: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 1ste basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 2de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 3de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 4de basuin: Lees hier
Op 8: Die aankondiging van die 3 Wee: Lees hier

Op 9: Die blaas van die 5de basuin is die 1st Wee: Lees hier
Op 9: Die blaas van die 6de basuin is die 2de Wee: Lees Hier

Die gebeure tydens die middel van die Verdrukking


Op 10: Die gebeure in die middel van die Verdrukking: Lees Hier
Op 10: Openbaring 10 is 'n parentese: Lees Hier
Op 10: God is nie sonder Sy getuienis tot die wereld nie: Lees hier

Op 11: Die 3de Tempel: Lees hier
Op 11: Elia en Henog is die twee Getuies: Lees hier
Op 11: Elia en Henog se bediening, dood en opstanding: Lees hier
Op 11: Die blaas van die 7de basuin is die 3de Wee: Lees hier

Op 12: Die tyd van benoudheid vir Jakob: Lees hier
Op 12: Die vrou met die son bekleed is Israel: Lees hier
Op 12: Die manlike kind is die 144 000 Jode: Lees hier
Op 12: Die vuurrrooi draak is Satan: Lees hier

Op 13: Wêreldryke in professie volgens Daniel: Lees hier
Op 13: Die Antichris se ware kleure word getoon: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldregering: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldgodsdiens: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldekonomie: Lees hier

Op 14: Is ʼn voorspel tot die 7 wraakskaal-oordele: Lees hier
Op 14: Die 144 000 (manlike kind) is in die hemel: Lees hier
Op 14: Die aankondigings in die hemel: Lees hier
Op 14: Die graanoes word ingesamel: Lees hier
Op 14: Die wynoes word ingesamel: Lees hier

Die gebeure tydens die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 15: Gebeure in die hemel VOOR die uitstorting van die wraakskale: Lees hier

Op 16: God beveel die uitstorting van die wraakskale: Lees hier
Op 16: Die 1ste wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 2de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 3de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 4de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 5de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 7de wraakskaal word uitgestort: Lees hier

Op 17: Die Twee Babilons: Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die visioen): Lees hier
Op 17: Babilon die valse wêreldgodsdiensstelsel (Die uitleg): Lees hier

Op 18: Babilon die stad word geoordeel: Lees hier
Op 18: God se oordele is volbring: Lees hier

Die wederkoms van Jesus Christus 


Op 19: Die gebeure in die hemel: Lees hier
Op 19: Die sigbare wederkoms van Jesus Christus: Lees hier
Op 19: Die slag van Armagéddon: Hierdie skrywe

Armagéddon (Op 19: 15-19)


Die Bybel het veel te sê oor hierdie groot slag wat sal plaasvind.

Die slag van Armagéddon is wanneer Christus die nasies met die skerp swaard wat uit sy mond gaan verslaan en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

Die bloed wat sal vloei wanneer Christus die parskuip trap, sal byna 320 km ver vloei tot aan die tooms van die perde (Op. 14:20).

Die profeet Esegiël beskrywe in groot detail die oorlog (Eseg. 38-39).

Die Koning van die konings sal in dié tyd afreken met die goddeloses, nie net in Bosra en in die dal van Josafat nie, maar ook met die nasies in Armagéddon.

Hierdie oorlog word ook genoem die maaltyd van die grote God (Op.19:17). .

In Openbaring 19 het ons eers die bruilofsmaal van die Lam (Op 19:9) gesien; maar nou het ons die maaltyd van die grote God (Op 19:17) aanskou.

Die woord vlees word ses keer gebruik in die konteks van die maaltyd van die grote God.

Net voor die oordeel van die sondvloed het die Here ook gespreek: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is (Gen. 6:3).

Die apostel Petrus het dan ook geskrywe deur die Gees: Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ʼn blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid (1 Pet. 1:24-25).

Nou, tydens die oordeel van die goddelose nasies in die eindgerig lees ons van die vlees van die sondaars wat as voedsel sal dien vir die voëls.

Die voëls word opgeroep om in die maaltyd te kom deel.

Hierdie aasvoëls en roofvoëls is simbole van oordeel.

Dat hier na voëls verwys word, dui op ʼn algehele oorwinning van Jesus Christus oor die nasies.

Dermiljoene mense het gesterf in hierdie uitgebreide oorlog, die voëls van die hemel sal hul beendere nou kaal stroop.

Die vlees van konings, owerstes, sterkes, perde, vrymense, slawe, die vlees van almal.

Niemand en niks word oorgesien nie.

Hooggeplaastes, burgerlikes en slawe, dus aansienlikes en eenvoudiges, almal word verslaan.

Om die beendere van al die verslaandes te begrawe sal sewe maande lank duur (Eseg. 39:11-15).

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard


Volgende: Openbaring 19: Die Antichris en die valse profeet word geoordeel: Lees hier

No comments: