Sunday, 30 November 2014

Openbaring #19 (Wegraping Deel 3): Wanneer sal die Wegraping plaasvind?

Die boek Openbaring en die Verborgenhede in die Nuwe Testatment mbt:  

Die verborgenheid van die wegrapingsgebeurtenis (Deel 3)


Die Kerk is 'n Ou Testamentiese verborgenheid en as sulks is die wegraping van die Kerk ook vanselfsprekend 'n verborgenheid


Die Kerk, sowel as die wegraping van die Kerk, is dus 'n Nuwe Testatmentiese verborgenheid geopenbaar.

Hierdie dan Deel  3  :  Wanneer sal die Wegraping plaasvind?

The persoon wat die Antichris terughou

Matt. 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

2Thess. 2:3-8  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  (4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.  (5)  Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?  (6)  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.  (7)  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  (8)  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

Gruwel van die Verwoesting, = mens van sonde  = seun van die verderf  = verborgenheid van die ongeregtigheid  = die ongeregtige = die Antichris.

Die kerk kan na verwys word as 'n "man" aangesien die kerk die liggaam van Christus is (Ef. 1:22-23, Kol. 1:28)

Die tyd wanneer die persoon wat die Antichris teehou verwyder sal word

Wanneer sal die Antchris verskyn?

Aan die begin van die 7 jaar Groot Verdrukking?
In die middel van die 7 jaar Groot Verdrukking?

Dan. 9:27  En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

'n Verbond sal deur die Antchris vir een week (7 jaar) ook bekend as die Groot Verdrukking, gesluit word.

Die Antchris moet dus aan die begin van die week (7 jaar)  Groot Verdrukking verskyn.

Die orde van professie in die boek Openbaring
Inleiding en groete (Op. 1:1 -8)
Die dinge wat Johannes gesien het (Op. 1:9  -20)
Die dinge wat is (Op. 2 - 3)  Die Kerk Era
Die Wegraping van die Kerk (Op. 4:1 -4)
Die dinge wat gaan gebeur (Op. 6:1 -18:24) , Die Groot Verdrukking
Die sigbare wederkoms van Jesus Christus (Op. 19:1 -20:3), en
Die Messiaanse Koninkryk (Op. 20:4: -20:15), en
Die nuwe en ewige orde (Op. 21:1 -22:9), dan finaal
Beloftes en laaste waarskuwings (Op. 22:10 -22:21)

Die enigste persoon, die enigste man, wat die Antichris teehou, kan alleenlik die Kerk wees wat huidiglik deur die kragtige werking van die Heilige Gees in plek gehou word.

Ná hierdie dinge 

Op 4:1  Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.

Na watter dinge?

Na die verloop van vorige gebeure  (Op. 1 - 3)
Na wat Johannes gesien het (Op. 1)
Na die Kerk Era (Op. 2-3)
Na die Wegraping van die Kerk (Op. 4:1)

Die Kerk (die man wat die Antichris teehou) sal weggeraap word voor die begin van die 7 jaar Groot Verdrukking.


Regte (C) 2011 Raymond D Lombard


Die Wegraping van die Kerk kan saamgevat word en in 3 besprekings punte opgesom word:


1) Die leerstelling van die wegraping Lees hier

2) Die wegraping vs die sigbare Wederkoms van Jesus Christrus Lees hier


3) Wanneer sal die Wegraping plaasvind? (Hiermee)

No comments: